Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40%, το Ελληνικό Δημόσιο με 5%, το ΤΑΙΠΕΔ με 5%, ενώ με μικρότερα ποσοστά συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι θεσμικοί αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΤΕ, www.cosmote.gr

Σε εφαρμογή της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με αριθμό 260/18.11.2016 (ΦΕΚ 3723/B'/18.11.2016), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ 24.507.520 μετοχές του ΟΤΕ, που αντιστοιχούν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου του, στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της εν λόγω εταιρείας.

Στη συνεδρίαση της 08.02.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της συμμετοχής του στον ΟΤΕ.

Ακολούθως, δημοσιεύθηκε η από 12.02.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς τις 15.03.2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Credit Suisse International ενεργούν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, ενώ η Δικηγορική Εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για τη διαδικασία.