ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ |
  • ΝΕΑ

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά

Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας  παροχής γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων που συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιούνται και αναρτώνται προς γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού οι επιμέρους μελέτες του φακέλου του ΣΟΑ, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.

Ο αναρτώμενος Φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-              Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ

-              Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης- Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα

-              Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων

-              Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα

-              Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες

-              Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτηρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης

-              Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά»

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ