Φύλαξη έδρας ΤΑΙΠΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E.» (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ») ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία φύλαξης (SECURITY), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης των γραφειακών χώρων (650 τ.μ.) του ΤΑΙΠΕΔ, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 7ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ. 10562, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρείας, με το μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό,  εχεμύθεια και αξιοπιστία,  σε στενή συνεργασία με την Διοίκηση και την κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Οι ανάγκες επαρκούς φύλαξης  απαιτούν την διάθεση ανθρώπινων πόρων, υποχρεωτικά, σε τρείς οκτάωρες καθημερινές βάρδιες, (7 ημέρες την εβδομάδα), ως ακολούθως :

 • Ένας (1) φύλακας από 08.00 έως 16.00
 • Ένας (1) φύλακας από 16.00 έως 24.00
 • Ένας (1) φύλακας από 24.00 έως 08.00

Το προσωπικό που θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας με ευθύνη της εταιρείας, ενδεικτικά, θα πρέπει :

Να έχει προϋπηρεσία πέντε (5) ετών τουλάχιστον σε φύλαξη εγκαταστάσεων και να διαθέτει τα προσόντα, την κατάλληλη μόρφωση, άδειες εργασίας,  ιατρικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εκπαίδευσης σε υπηρεσίες φύλαξης 

 • Να είναι ένστολο, σύμφωνα με την νομοθεσία, άρτια εκπαιδευμένο, ενημερωμένο στο σχετικό σχέδιο φύλαξης των χώρων και εξοπλισμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό
 • Να είναι υγιές, ευπαρουσίαστο, ευγενικό, υπεύθυνο, με ικανότητα επιβολής και αποτελεσματικής διαχείρισης απλών η σύνθετων καταστάσεων 
 • Να γνωρίζει άπταιστα την Ελληνική και καλά την Αγγλική γλώσσα
 • Να έχει εγκριθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και οπωσδήποτε αφού προσκομισθεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
 • Να συνεργάζεται αρμονικά με την Αστυνομία, εφόσον αυτό απαιτηθεί

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αποκλειστικά εκείνο της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς αθροιστικά σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη :

απασχολούν προσωπικό για την εκτέλεση υπηρεσιών φύλαξης τουλάχιστον εκατό (100) ατόμων (ειδικότητας φυλάκων – νυκτοφυλάκων) 

παρουσιάζουν για κάθε μία από τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ 

δεν εμπίπτουν τα πρόσωπα που διοικούν η εκπροσωπούν την εταιρεία σε καμμία περίπτωση αποκλεισμού λόγω ύπαρξης κωλύματος, όπως, η καταδίκη με απόφαση ελληνικού η αλλοδαπού δικαστηρίου, η έλλειψη φορολογικής η ασφαλιστικής ενημερότητας, ο αποκλεισμός από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών στοιχείων, η εταιρεία τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό η παρόμοια διαδικασία. 

δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο 

διαθέτει ειδική άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  πιστοποίηση ISO και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ποσού τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00)

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν γραπτές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011, ώρα 17.00, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

 • Υπογεγραμμένη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου, ορισμός εκπροσώπου, ισχύς προσφοράς, προσώπου επικοινωνίας.
 • Περιγραφή του προφίλ και της σχετικής εμπειρίας της εταιρείας στον τομέα της φύλαξης με αναφορά πελατών
 • Κατάλογο με τα προτεινόμενα στελέχη και τον υπεύθυνο έργου που θα παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των βιογραφικών σημειωμάτων τους
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, ειδική άδεια λειτουργίας, τεκμηρίωση εμπειρίας, 3 τελευταίους ισολογισμούς, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενημερότητες, υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον 100 ατόμων προσωπικού ειδικότητας (νυχτο) φύλακα στο τρέχον έτος, βεβαίωση έγκρισης στολής για το προσωπικό φύλαξης.
 • Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών με ανάλυση ωριαίου κόστους, δεσμευτικό για τον ενδιαφερόμενο
 • Τα αναφερόμενα στο άρθρο 68, παρ.1, του ν.3863/2010 στοιχεία και έγγραφα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης είναι ’επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000) ανά μήνα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κατά  την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διάρκειας ενός (1) έτους, ποσού ανερχόμενο σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ  

To ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα διαδικασία. 

Όποια επιπρόσθετη πληροφορία θεωρείτε απαραίτητη, υπόψη κα. Νατάσσα Κυριακοπούλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , αναφέροντας τον κωδικό AD/06.

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό με σκοπό με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του σε συνεργασία με άλλους. Κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο, έχετε τη δυνατότητα είτε να αποδεχθείτε όλα τα cookies, επιλέγοντας «Αποδοχή Όλων», είτε να επιλέξετε ποια ακριβώς cookies αποδέχεστε επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies» είτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας απορρίπτοντας όλα τα μη απαραίτητα cookies επιλέγοντας «Απόρριψη Όλων». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το εικονίδιο απορρήτου στο κάτω μέρος της σελίδας.
Αποδοχή Όλων Ρυθμίσεις Cookies Απόρριψη Όλων