Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Ηρακλείου: Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) - Ανοιχτή Διαβούλευση